Дел од материјалот за писмена Романтизам во Европа можете да го најдите на следниот линк

https://makedonskijazik.mk/category/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC?fbclid=IwAR11UaQJV1uuTC_jycdTJl8CK65MXyQ1L5RinsSXnDbwWnQnvtpqM6pG8W0

Активности за учениците од втора година:парните броеви ќе изработат есеј на тема:”Авантуристичкиот дух на Чајлд Харолд” и презентација за Александар Сергеевич Пушкин-биографија и творештво. Непарните броеви ќе изработат есеј на тема :”Младешката и идеализирана љубов во романот во стих “Евгениј Онегин”и презентација за Џорџ Гордон Бајрон биографија и творештво

Есеите во word документ, а презентацијата во power pointНа е-маил sonjamirceska12@gmail.com