За учениците од 1 година https://makedonskijazik.mk/tag/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/page/2

За домашна задача да се изработи есеј за “Карактеристики на ликовите од драмите” од посочениот матетеријал за учениците од 1 година

За учениците од 3 година https://makedonskijazik.mk/tag/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%93%D1%83-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5 ,

за домашна задача да се изработи Есеј “Карактеристики на ликовите од драмите” од посочениот материјал за учениците 3 година

Домашните задачи да се испраќаат на следниот меил:cecavidtra@gmail.com