Учениците од II година да ги погледнат кратките видео лекциите во кои е објаснет начинот на изработка на едноставна анимација во програмата Vectorian Giotto.

Лекција бр.1: https://www.youtube.com/watch?v=A3QlFbFW2uE&list=PL5IoF0ThV4eXQwjrQOXfixmmC_hD9vX5m&index=2

Лекција бр. 2. https://www.youtube.com/watch?v=oKSuBuFxqa4&list=PL5IoF0ThV4eXQwjrQOXfixmmC_hD9vX5m&index=3

Лекција бр 3. https://www.youtube.com/watch?v=-DTtTAuBD5g&list=PL5IoF0ThV4eXQwjrQOXfixmmC_hD9vX5m&index=4

Лекција бр.4: https://www.youtube.com/watch?v=uxCFh-ns5bM&list=PL5IoF0ThV4eXQwjrQOXfixmmC_hD9vX5m&index=5

Лекција бр.5:  https://www.youtube.com/watch?v=jK4UDIIR47c&list=PL5IoF0ThV4eXQwjrQOXfixmmC_hD9vX5m&index=6

Лекција бр.6:  https://www.youtube.com/watch?v=51G5n9ALvBo&list=PL5IoF0ThV4eXQwjrQOXfixmmC_hD9vX5m&index=7

За  домашна задача учениците да изработат кратка анимација во програмата Vectorian Giotto (програмата можe бесплатно да се превземи  од интернет). Домашната работа  да ја испратат на следниот емаил: mimozamijoska@gmail.com, притоа користеќи Google Drive.