Сметководство II g

Да се вежбаат примери од учебник на стр.174 од 13 промена па натаму

За III година практична настава да се вежбаат примерите од тетратката за набавка и продажба на стоки