Домашните задачи и изработки во лекциите да се испраќаат на следната емаил адреса tzville@yahoo.com