Учениците од насоката Правен техничар во посета на Основен суд Прилеп по повод ‚‚Европскиот ден на граѓанската правда‚‚

.Идните судии, адвокати, нотари… се запознаа со условите на работа и ги посетија судниците во судот.