Распоред за Ноември прва година

                                                                                                   1  — 1                     класен      Димоска   Јасминка   1 2 3 4 5 6 7 8 Понеделник Класен   час Информатика Претприем и   бизнис Математика Ликовна уметност Македонски јазик Економска географија Економска географија Вторник Математика Право и државно уредување Граѓанско обр. Англиски јазик Историја Француски германски Француски германски

Повеќе

распоред за ЧЕТВРТА година важи од 12.10.2020

                                                                         4 – 1                      класен       Наумческа   Анета               1 2 3 4 5 6 7 8 Понеделник Спорт Спорт Бизнис Граѓанско образование Класен  час Германски Француски Секретарс работење Деловно работење Вторник Економија Македонски јазик Деловно работење Деловно работење Економија изборна Организација     Среда Француски германски

Повеќе

распоред за ТРЕТА година важи од 12.10.2020

                                                                                    3 – 1                      класен     Трајкоска   Наде   Пред  час 1 2 3 4 5 6 7 Понеделник Англискии јазик   Француски Класен Деловно раб. Изборна Македонски Секретарско раб. Економија  избор.   Вторник Германски француски Македонски ј Економија Деловно    работење Деловно   работење Економија Деловно комуницирање

Повеќе

распоред за ВТОРА година нов од 12.10.2020

                                                                         2 – 1                      класен       Ристеска  П   Наталија               1 2 3 4 5 6 7 8 Понеделник Класен     час Администр  право Математика Аминист канц  раб Претприем и  бизнис Историја Германски француски Германски француски Вторник Информатика Информатика Аминист канц  раб Аминист канц  раб Математика Мкедонски јазик

Повеќе

Распоред за ПРВА (I )година важи од 12.10.2020

                                                                                                   1  — 1                     класен      Димоска   Јасминка   Пред  час 1 2 3 4 5 6 7 Понеделник     Класен   час Информатика Претприем и   бизнис Математика Спорт Спорт Македонски Вторник     Германски Француски Деловна комуникација Право и државно уредување Математика Историја Граѓанско   образован   Среда

Повеќе