распоред за ЧЕТВРТА година важи од 12.10.2020

                                                                         4 – 1                      класен       Наумческа   Анета               1 2 3 4 5 6 7 8 Понеделник Спорт Спорт Бизнис Граѓанско образование Класен  час Германски Француски Секретарс работење Деловно работење Вторник Економија Македонски јазик Деловно работење Деловно работење Економија изборна Организација     Среда Француски германски

Повеќе

распоред за ТРЕТА година важи од 12.10.2020

                                                                                    3 – 1                      класен     Трајкоска   Наде   Пред  час 1 2 3 4 5 6 7 Понеделник Англискии јазик   Француски Класен Деловно раб. Изборна Македонски Секретарско раб. Економија  избор.   Вторник Германски француски Македонски ј Економија Деловно    работење Деловно   работење Економија Деловно комуницирање

Повеќе

Распоред за ПРВА (I )година важи од 12.10.2020

                                                                                                   1  — 1                     класен      Димоска   Јасминка   Пред  час 1 2 3 4 5 6 7 Понеделник     Класен   час Информатика Претприем и   бизнис Математика Спорт Спорт Македонски Вторник     Германски Француски Деловна комуникација Право и државно уредување Математика Историја Граѓанско   образован   Среда

Повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УЧЕЊЕ ОД ДАЛЕЧИНА

ИЗВЕСТУВАЊЕ до родителите на учениците од основните и средните училишта за потребните конфигурации на ИТ уредите за користење  на Националната платформа за учење на далечина  Почитувани родители, Во продолжение се наведени минималните конфигурации на ИТ уредите со кои Вашето дете ќе може да ја следи наставата преку

Повеќе

Известување од МОН

Почитувани, ученици и родители Ве известуваме дека рокот за продолжување на ученички стипендии е 30 септември 2020г. http://mon.gov.mk/content/?id=3334 Министерство за образование и наука

Повеќе