Администрација

Име Презимеработно место Име Презиме работно место Име Презиме работно место Име Презиме работно место Име Презиме работно место Име Презиме работно место Име Презиме работно место Име Презиме работно местоПовеќе

Бизнис администратор (Реформирана програма)

Струка: ЕКОНОМСКО – ПРАВНА И ТРГОВСКАОбразовен профил: БИЗНИС АДМИНИСТРАТОРВреметраење на образованието: четири годиниНАСТАВЕН ПЛАН БИЗНИС АДМИНИСТРАТОР Обука и стекнување знаења, вештини и компетенции за стручно извршување на работи и задачи од областа на административно-техничко работење, менаџирање на проекти, односи со јавноста и книговодственото работење. КАКО УЧИМЕ? Опремени

Повеќе

Правен Техничар (Реформирана програма)

Струка: ЕКОНОМСКО – ПРАВНА И ТРГОВСКАОбразовен профил: ПРАВЕН ТЕХНИЧАРВреметраење на образованието: четири годиниНАСТАВЕН ПЛАН ПРАВЕН ТЕХНИЧАР Обука и стекнување знаења, вештини и компетенции за планирање, организирање и спроведување активности од административно-техничкото, канцелариското, секретарското и архивското работење, како и постапување по судски предмети и водење на административна евиденција.

Повеќе

Економски Техничар (Реформирана програма)

Струка: ЕКОНОМСКО – ПРАВНА И ТРГОВСКАОбразовен профил: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАРВреметраење на образованието: четири годиниНАСТАВЕН ПЛАН Обука и стекнување знаења, вештини и компетенции за: планирање, организирање, водење и извршување на активности од финансиско, сметководствено и банкарско работење, маркетинг, осигурување, комерцијално работење и деловна комуникација. КАКО УЧИМЕ? Опремени кабинети со

Повеќе