Вторник, Ноември 19, 2019
Текст

ОГЛАС за запишување на ученици 2019/20

logo soeptu


Во согласност со Конкурсот за запишување на ученици во средните училишта кој го објавува Министерството за образование и наука по предлог на основачот

СРЕДНОТО ОПШТИНСКО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ “КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ”-Прилеп распишува


ОГЛАС

За упис на ученици во прва година

1.Вопрвагодинаќесезапишат238ученициво7паралелки со настава на Македонски јазик спореднаставнитеплановиипрограмиза:

- економски техничар

мак

102 уч.

3 пар.

4 г.тр.

60 минимум поени

- бизнис администратор

мак

68 уч.

2 пар.

4 г.тр.

60 минимум поени

- правен техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

60 минимум поени

-продавач-референт за продажни услуги/асистент деловен администратор

мак

34

уч.

1

Пар.

3

г.тр.

30 минимум

поени

           

2. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Условите за запишување на учениците се:

- да имаат завршено основно образование;

- да не се постари од 17 години;

- да се определиле за план и програма за

  - стручно образование и обука

- да ги исполнуваат критериумите од Конкурсот

3. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

Øпријавазазапишување(пријавата за запишување ученикот ја подигнува од училиштето во кое ученикот сака да се запише и истата е бесплатна);

Øоригиналнисвидетелстваод VIдо IX одделение;

Øизвододматичнатакниганародените (безогледнадатумотнаиздавањето).

ØДипломи од освоено прво, второ и трето место од меѓународни и државни натпревари по предмети што се од значење на струката односно изборното подрачје

4. КОНКУРСНИРОКОВИ

Првото пријавување и запишување на учениците во јунскиот уписен рок се врши на 17 и 18 јуни 2019 година, а резултатите од запишувањето и сло­бод­ните места ќе се објават на 19 јуни 2019 година.

Второто пријавување од јунскиот уписен рок и запишување на учениците ќе се врши на 24 и 25 јуни 2019 година, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 26 јуни 2019 година.

Третото пријавување и запишување на ученициќе севрши на 1 јули 2019 година, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 2 јули 2019 година.

Учениците кои се упатени на поправни испити, испит на годината и испити за побрзо напредување , може да се запишат во училиштето до колку има слободни места после јунскиот рок на 26 август 2019 година за што доставуваат доказна документација.

5. КРИТЕРИУМИЗАИЗБОР

Критериуми за избор на учениците се:

Øсреденуспехнаученикотод VI-IXодделение;

 Øсреденуспехнаученикотпостигнатпочетирипредмети

(мајчин јазик,странски јазик, математика и историја);

Øдипломи од освоени (I, II и III) места од меѓународни и републички натпревари од (мајчинјазик, странски јазик и наставни предмети што се одзначење заструката дносно изборното подрачје);

Øсредна вредност одпоени добиени за  поведение.

За средниот успех од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 50 поени (средниот успех од шесто, седмо , осмо и деветто одделение се собира, се дели на четири и истиот број се множи со коефициент 10).

За средниот успех постигнат од четирите предложени наставни пред­мети (два наставни предмети задолжително за сите видови образование и два предмети што се значајни за струката), ученикот може да добие најмногу 20 поени (5 поени за секој предмет).

За освоено место од меѓународни и републички натпревари ученикот може да добие најмногу 5 поени. (За освоено место од меѓународни натпревари 5 поени, за освоено место од републички натпревари: 3 поени за I место, 2 поени за II место и 1 поен за IIIместо). На ученикот му се вреднува само една диплома која носи најмногу поени.

За средна вредност од поените за поведение од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 5 поени. (Примерно поведение се вреднува со 5 поени, добро поведение се вреднува со 3 поени и незадоволително поведение се вреднува со 0 поени. Средната вредност е збир од поените за поведението од петто, шесто, седмо и осмо одделение поделен со 4).

Ученикот по сите критериуми утврдени со овој Оглас може да добие најмногу 80 поени.

Учениците од ромската етничка заедница можат да се запишат во одредено јавно средно училиште ако имаат до 10% помалку поени од бројот на поените предвидени согласно Конкурсот за соодветните наставни планови и програми и ако ги задоволуваат дополнителните критериуми за испит на знаење и вештини во соодветното училиште.

09.04.2019 година  СОЕПТУ “Кузман Ј.Питу“-Прилеп

Прилеп Директор

 Билјана Марковска

Забава

Изберете јазик

Присутни

Има 47 гости присутни

Избор на профил ?

Пријатели

opstina-baner moncsoobroglobeenoprogrammepepdrzavna-maturaednevnikdpicode blockslogo-partner-germanija