Недела, Јануари 19, 2020
Текст
Образовни Банкарски Техничар

Банкарски Техничар

Струка: ЕКОНОМСКО - ПРАВНА И ТРГОВСКА

Образовен профил: БАНКАРСКИ ТЕХНИЧАР

Времетраење на образованието: четири години

 

Ред. број

Програмски подрачја и наставни предмети

 

Година и фонд на часови

 

Заст. во %

 

I

II

III

IV

нед.

 

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

I - IV

1.

ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

       

а)

Заеднички предмети

14

 

504

12

432

10

360

12

396

1.

(1)

 

(2)

Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници:

албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски

јазик и литература

Македонски јазик и литература за учениците од другите  заедници 

3

(2)

108

(72)

3

(2)

108

(72)

3

(2)

108

(72)

3

(2)

99

(66)

 

1.2.

Прв странски јазик

3

108

3

108

3

108

3

99

1.3.

Бизнис

-

-

-

-

2

72

2

66

1.4.

Информатика

2

72

2

72

-

-

-

-

1.5.

Историја

2

72

-

-

-

-

-

-

1.6.

Историја на Македонија

-

-

2

72

-

-

-

-

1.7.

Граѓанско образование

-

-

-

-

-

-

2

66

1.8.

Спорт и спортски активности

2

72

2

72

2

72

2

66

1.9.

Музичка култура 

1

36

-

-

-

-

-

-

1.10

Ликовна уметност

1

36

-

-

-

-

-

-

б)

Предмети во функција на струката

8

288

6

216

       

1.11

Математика

3

108

3

108

-

-

-

-

1.12

Социологија

2

72

-

-

-

-

-

-

1.13

Втор странски јазик

3

108

3

108

-

-

-

-

Вкупно часови за општо образование (а+б)

22

792

18

 

10

 

12

396

49 %

(2196)

2.

СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

а)

Заеднички предмети за струката

8

288

4

144

2

72

4

132

2.1.

Конституционо уредување

3

108

   

-

-

-

-

2.2.

Основи на правото

2

72

2

72

-

-

-

-

2.3.

Основи на бизнисот

3

108

2

72

-

-

-

2.4.

Организација

-

-

-

-

-

-

2

66

 2.5.

Економија

-

-

-

-

2

72

2

66

б)

Предмети карактеристични за образовниот профил

   

7

252

13

468

8

264

2.7.

Банкарско работење

-

-

4

144

4

144

4

132

2.8.

Банкарски пресметки и операции

-

-

-

-

2

72

2

66

2.9.

Сметководство

-

-

3

108

2

72

2

66

2.10

Статистика

-

-

-

-

2

72

-

-

2.11

Деловно комуницирање

-

-

-

-

3

108

-

-

                   

Вкупно часови за стручно образование (а+б )

8

288

11

396

15

540

12

396

36%

(1620)

3.

ПРАКТИЧНА ОБУКА

 

3.1.

Практична настава

-

-

4

144

4

144

4

132

3.2.

Феријална практика

-

-

-

-

10 раб. дена

-

-

Вкупно часови за практична обука

-

-

4

144

4

144

4

132

9 %

   (420)

4.

ИЗБОРНА НАСТАВА

                 

4.1.

Бизнис

-

-

-

-

2

72

2

66

4.2.

Банкарско работење

-

-

-

-

2

72

2

66

4.3.

Банкарски пресметки и операции

-

-

-

-

2

72

2

66

4.4.

Економија

       

2

72

2

66

4.5.

Математика

-

-

-

-

2

72

2

66

4.6

Втор странски јазик

-

-

-

-

2

72

2

66

Вкупно часови за изборна настава

-

-

-

-

4

144

4

132

6 % (276)

ВКУПНО ЧАСОВИ (1+2+3+4)

30

1080

33

1188

33

1188

32

1056

100 %

(4512)

5.

Факултативна настава

-

-

-

-

-

-

-

до 66

 

6.

Слободни часови на училиштето

-

до 72

-

до 72

-

до 72

-

до 66

Забава

Изберете јазик

Присутни

Има 63 гости присутни

Избор на профил ?

Пријатели

opstina-baner moncsoobroglobeenoprogrammepepdrzavna-maturaednevnikdpicode blockslogo-partner-germanija