Понеделник, Февруари 17, 2020
Текст
Образовни Правен техничар

Правен Техничар

Струка: ЕКОНОМСКО - ПРАВНА И ТРГОВСКА

Образовен профил: ПРАВЕН ТЕХНИЧАР

Времетраење на образованието: четири години

НАСТАВЕН ПЛАН

Ред.

број

Програмски подрачја и наставни предмети

Година и фонд на часови

Заст.

во %

I

II

III

IV

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

I - IV

1.

ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

Заеднички предмети

13

468

11

396

9

324

11

363

1.(1)

 

 

 

 

 

 

(2)

Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници: албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик и литература

 

Македонски јазик и литература за учениците од другите заедници

3

 

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

 

(2)

99

 

 

 

 

 

 

(66)

1.2.

Странски јазик

2

72

2

72

2

72

2

66

1.3.

Бизнис

-

-

-

-

2

72

2

66

1.4.

Информатика

2

72

2

72

-

-

-

-

1.5.

Историја

2

72

-

-

-

-

-

-

1.6.

Историја на Македонија

-

-

2

72

-

-

-

-

1.7.

Граѓанско образование

-

-

-

-

-

-

2

66

1.8.

Спорт и спортски активности

2

72

2

72

2

72

2

66

1.9.

Музичка култура

1

36

-

-

-

-

-

-

1.10.

Ликовна уметност

1

36

-

-

-

-

-

-

б)

Предмети во функција на струката

8

288

6

216

-

-

-

-

1.11.

Математика

3

108

3

108

-

-

-

-

1.12.

Социологија

2

72

-

-

-

-

-

-

1.13.

Странски јазик 2

3

108

3

108

-

-

-

-

 

Вкупно часови општо образование (а+б)

 

21

 

 

756

 

 

17

 

 

612

 

 

9

 

 

324

 

 

11

 

 

363

 

48%

(2055)

2.

СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

Заеднички предмети за струката

8

288

4

144

2

72

4

132

2.1.

Конституционо уредување

3

108

-

-

-

-

-

-

2.2.

Основи на правото

2

72

2

72

-

-

-

-

2.3.

Основи на бизнисот

3

108

2

72

-

-

-

-

2.4.

Организација

-

-

-

-

-

-

2

66

2.5.

Економија

-

-

-

-

2

72

2

66

б)

Предмети карактеристични за образовниот профил

-

-

7

252

11

396

8

264

2.6.

Основи на јавно право

-

-

4

144

3

108

2

66

2.7.

Канцелариско работење

-

-

3

108

2

72

2

66

2.8.

Основи на приватно право

-

-

-

-

4

144

4

132

2.9.

Деловна психологија

-

-

-

-

2

72

-

-

 Вкупно часови стручно образование (а+б)

8

288

11

396

13

468

12

396

36%

(1548)

3.

ПРАКТИЧНА ОБУКА

3.1.

Практична настава

-

-

3

108

4

144

4

132

3.2.

Професионална практика

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3.

Феријална практика

-

-

-

-

-

-

-

-

Вкупно часови практична обука

-

-

3

108

4

144

4

132

9%

(384)

4.

ИЗБОРНА НАСТАВА

 

4.1.

Канцелариско работење

-

-

-

-

2      

72

2

66

4.2.

Основи на приватно право

-

-

-

-

2

72

2

66

4.3.

Основи на јавно право

-

-

-

-

2

72

2

66

4.4.

Основи на правото

-

-

-

-

2

72

2

66

4.5.

Странски јазик

-

-

-

-

2

72

2

66

4.6.

Историја

-

-

-

-

2

72

2

66

Вкупно часови изборна настава

-

-

-

-

4

144

4

132

6%

(276)

ВКУПНО ЧАСОВИ

(1+2+3+4)

29

1053

31

1116

30

1080

31

1023

100%

(4272)

5.

Факултативна настава

-

-

-

-

-

-

-

до 66

 

6.

Слободни часови на училиштето

-

до 72

-

до 72

-

до 72

-

до 66

НАСТАВЕН ПЛАН

 

Струка: ЕКОНОМСКО - ПРАВНА И ТРГОВСКА

Образовен профил: ПРАВЕН ТЕХНИЧАР

Времетраење на образованието: четири години

 

Ред.

број

Програмски подрачја и наставни предмети

Година и фонд на часови

Заст.

во %

I

II

III

IV

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

I - IV

1.

ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

Заеднички предмети

13

468

11

396

9

324

11

363

1.(1)

 

 

 

 

 

 

(2)

Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници: албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик и литература

 

Македонски јазик и литература за учениците од другите  заедници

3

 

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

 

(2)

99

 

 

 

 

 

 

(66)

1.2.

Странски јазик

2

72

2

72

2

72

2

66

1.3.

Бизнис

-

-

-

-

2

72

2

66

1.4.

Информатика

2

72

2

72

-

-

-

-

1.5.

Историја

2

72

-

-

-

-

-

-

1.6.

Историја на Македонија

-

-

2

72

-

-

-

-

1.7.

Граѓанско образование

-

-

-

-

-

-

2

66

1.8.

Спорт и спортски активности

2

72

2

72

2

72

2

66

1.9.

Музичка култура

1

36

-

-

-

-

-

-

1.10.

Ликовна уметност

1

36

-

-

-

-

-

-

б)

Предмети во функција на струката

8

288

6

216

-

-

-

-

1.11.

Математика

3

108

3

108

-

-

-

-

1.12.

Социологија

2

72

-

-

-

-

-

-

1.13.

Странски јазик 2

3

108

3

108

-

-

-

-

 

Вкупно часови општо образование (а+б)

 

21

 

 

756

 

 

17

 

 

612

 

 

9

 

 

324

 

 

11

 

 

363

 

48%

(2055)

2.

СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

Заеднички предмети за струката

8

288

4

144

2

72

4

132

2.1.

Конституционо уредување

3

108

-

-

-

-

-

-

2.2.

Основи на правото

2

72

2

72

-

-

-

-

2.3.

Основи на бизнисот

3

108

2

72

-

-

-

-

2.4.

Организација

-

-

-

-

-

-

2

66

2.5.

Економија

-

-

-

-

2

72

2

66

б)

Предмети карактеристични за образовниот профил

-

-

7

252

11

396

8

264

2.6.

Основи на јавно право

-

-

4

144

3

108

2

66

2.7.

Канцелариско работење

-

-

3

108

2

72

2

66

2.8.

Основи на приватно право

-

-

-

-

4

144

4

132

2.9.

Деловна психологија

-

-

-

-

2

72

-

-

 

Вкупно часови стручно образование (а+б )

 

8

288

11

396

13

468

12

396

36%

(1548)

 

3.

 

ПРАКТИЧНА ОБУКА

 

 

 

 

3.1.

Практична настава

-

-

3

108

4

144

4

132

3.2.

Професионална практика

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3.

Феријална практика

-

-

-

-

-

-

-

-

Вкупно часови практична обука

-

-

3

108

4

144

4

132

9%

(384)

4.

ИЗБОРНА НАСТАВА

 

4.1.

Канцелариско работење

-

-

-

-

2       

72

2

66

4.2.

Основи на приватно право

-

-

-

-

2

72

2

66

4.3.

Основи на јавно право

-

-

-

-

2

72

2

66

4.4.

Основи на правото

-

-

-

-

2

72

2

66

4.5.

Странски јазик

-

-

-

-

2

72

2

66

4.6.

Историја

-

-

-

-

2

72

2

66

Вкупно часови изборна настава

-

-

-

-

4

144

4

132

6%

(276)

ВКУПНО ЧАСОВИ

(1+2+3+4)

29

1053

31

1116

30

1080

31

1023

100%

(4272)

5.

Факултативна настава

-

-

-

-

-

-

-

до 66

 

6.

Слободни часови на училиштето

-

до 72

-

до 72

-

до 72

-

до 66

 

 

Забава

Изберете јазик

Драмска секција

Во нашето училиште  веќе подолго време постои и работи Драмската Секција. Секоја...

Рецитаторска Секција

Во нашето училиште години по ред постои и работи Рецитаторската секција со учениците...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Присутни

Има 53 гости присутни

Избор на профил ?

Пријатели

opstina-baner moncsoobroglobeenoprogrammepepdrzavna-maturaednevnikdpicode blockslogo-partner-germanija