Понеделник, Февруари 17, 2020
Текст
За нас Историски развој

Историски Развој

 

По ослободувањето, со брзиот развој на стопанството се јави голема потреба од кадри со средно стручно образование.Во учебната 1955/56 година се роди идеата да се формираат неколку економски паралелки кои најпрво работеа во составот на гимназијата 'Mирце Ацев"-Прилеп.Со одлука на Советот за просвета на НРМ од 1956год. во Прилеп се отвори средно економско училиште.Во наредниот период општествено политичките организации го определија името на училиштето "Kузман Јосифоски-Питу".Во 1956год. трговската комора на Македонија а во соработка со истата асоцијација во Прилеп, формира средно училиште за потребите на трговијата. Во прво време средното економско училиште и средното трговско училиште работеа одделно,а со посебна одлука за поврзување на двете училишта која одлука се спроведе во учебната 1987/88год. започнува забрзан развој на економско-трговскиот ценар.Основната дејност на училиштето е воспитно образовна на ученици од стручно образование со четири годишно траење од економска,правна и трговска насока.

 ЛЕТОПИС

Цветан БеличанскиЦветан Беличански-
(прв директор на Гимназијаа и Економското Училиште)

"По Втората светска војна и со создавањето на Р.Македонија во Прилеп работеше едно средно училиште гимназијата "Мирце Ацев"но разади брзиот економски развој тогаш се јави потреба за средни стручни кадри од економска струка. Така,уште во учебната 1955/56година при Гимназијата се формираа неколку економски паралелки, а веќе во следната 1956/57год. во Прилеп се основа средното економско училиште."

Стојан Силјаноски

Стојан Силјаноски-
(прв директор на Трговското училиште)

"Во 1956 год. Трговската комора на Макдонија во сораборка на истата асоцијација од Прилеп формира училиште за потребите на Трговијата со современ и образован кадар."

Гога ПајмакоскиПајмакоски Гога-
(директор на економското училиште од 1959год.)

 

 

Јово НошпалНошпал Јово-
(директор на економското училиште од 1968/69год.)

 

 

Ристе ТренкоскиТренкоски Ристе-

"Има малди и талентирани деца кои покрај учењето го сакаат спортот и спортуваат.... Од своето постоење од 1956 година Трговскиот училишен Центар во Приелп, оспособил голем број на трговски работници, кои се афирмирани низ целата наша земја.Новата трансформација на средното образование ќе овозможи не само квалитет во наставата, туку и задоволување на дел од потребите во здружениот труд."Забава

Изберете јазик

Драмска секција

Во нашето училиште  веќе подолго време постои и работи Драмската Секција. Секоја...

Рецитаторска Секција

Во нашето училиште години по ред постои и работи Рецитаторската секција со учениците...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Присутни

Има 74 гости присутни

Избор на профил ?

Пријатели

opstina-baner moncsoobroglobeenoprogrammepepdrzavna-maturaednevnikdpicode blockslogo-partner-germanija