Струка: ЕКОНОМСКО – ПРАВНА И ТРГОВСКА
Образовен профил: БИЗНИС АДМИНИСТРАТОР
Времетраење на образованието: четири години
НАСТАВЕН ПЛАН

БИЗНИС АДМИНИСТРАТОР

Обука и стекнување знаења, вештини и компетенции за стручно извршување на работи и задачи од областа на административно-техничко работење, менаџирање на проекти, односи со јавноста и книговодственото работење.

КАКО УЧИМЕ?

 • Опремени кабинети со СМАРТ табли и ЛЦД телевизори
 • Опремени кабинети со информатичка технологија
 • Посета на реални институции и компании (државни и приватни)
 • Практична настава –Учење преку работа во реални компании од бизнис секторот
 • Активна настава, истражувања, проекти, презентации, работа со документи, пресметки и евиденција, деловни преписки, организирање состаноци, промотивни настани и службени патувања, електронска комуникација, работа со податоци и комуникација со клиенти

ШТО И КАДЕ МОЖАМ ДА РАБОТАМ?

 • Технички администратор
 • Референт за административни работи
 • Проектен асистент
 • Асистент за односи со јавност
 • Книговодител
 • Архивар
 • Секретар
 • Можности за вработување во органи на управата, приватни и јавни правни субјекти како и можности за регистрирање и водење на сопствен бизнис
 • Можност за продолжување на образованието на високообразовните институции во државата или странство и можност за личен развој