Струка: ЕКОНОМСКО – ПРАВНА И ТРГОВСКА
Образовен профил: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
Времетраење на образованието: четири години
НАСТАВЕН ПЛАН

Обука и стекнување знаења, вештини и компетенции за: планирање, организирање, водење и извршување на активности од финансиско, сметководствено и банкарско работење, маркетинг, осигурување, комерцијално работење и деловна комуникација.

КАКО УЧИМЕ?

 • Опремени кабинети со СМАРТ табли и ЛЦД телевизори
 • Опремени кабинети со компјутери и сметководствен софтвер
 • Посета на реални институции и компании (државни и приватни)
 • Практична настава –Учење преку работа во реални компании од бизнис секторот
 • Активна настава, истражувања, проекти, презентации, работа со документи, финансиски пресметки и евиденција, изработка на пропаганден материјал и комуникација со клиенти

ШТО И КАДЕ МОЖАМ ДА РАБОТАМ?

 • Банкарски службеник
 • Царински службеник
 • Агент за осигурување
 • Сметководител
 • Финансиски референт
 • Маркетинг референт
 • Комерцијалист
 • Претприемач
 • Менаџер
 • Можности за вработување во институции во државна управа и агенции, јавни установи, невладини организации, трговски друштва, банки, осигурителни друштва и други јавни и приватни правни субјекти, како и можности за регистрирање и водење на сопствен бизнис
 • Можност за продолжување на образованието на високообразовните институции во државата или странство и можност за личен развој