Татијана Талеска
Правни предмети

Магарита Анѓелкоска
математика
Маја Бежоска
Англиски јазик
Мартина Стојкоска
Македонски јазик