Струка: ЕКОНОМСКО – ПРАВНА И ТРГОВСКА
Образовен профил: ПРАВЕН ТЕХНИЧАР
Времетраење на образованието: четири години
НАСТАВЕН ПЛАН

ПРАВЕН ТЕХНИЧАР

Обука и стекнување знаења, вештини и компетенции за планирање, организирање и спроведување активности од административно-техничкото, канцелариското, секретарското и архивското работење, како и постапување по судски предмети и водење на административна евиденција.

КАКО УЧИМЕ?

 • Опремени кабинети со СМАРТ табли и ЛЦД телевизори
 • Опремени кабинети со информатичка технологија за канцелариско работење, персонално евидентирање, матична евиденција, архивирање
 • Посета на адвокатски, нотарски канцеларии и судови, и правни служби во реални институции и компании (државни и приватни)
 • Практична настава –Учење преку работа во адвокатски, нотарски канцеларии и судови, и правни служби во реални институции и компании
 • Активна настава, истражувања, проекти, презентации, работа со документи, водење евиденција, организирање состаноци, промотивни настани и службени патувања, електронска комуникација, работа со податоци и комуникација со клиенти

ШТО И КАДЕ МОЖАМ ДА РАБОТАМ?

 • Судија
 • Судски референт
 • Референт за административни работи
 • Адвокат
 • Нотар
 • Архивар
 • Технички администратор
 • Извршител
 • Правник
 • Можности за вработување во јавна и државна администрација, судови, адвокатски, нотарски и извршителски канцеларии, архиви и други јавни институции и трговски друштва, здруженија и асоцијации.
 • Можност за продолжување на образованието на високообразовните институции во државата или странство и можност за личен развој