2 – 1                      класен       Ристеска  П   Наталија

              1 2 3 4 5 6 7 8
Понеделник Класен     час Администр  право Математика Аминист канц  раб Претприем и  бизнис Историја Германски француски Германски француски
Вторник Информатика Информатика Аминист канц  раб Аминист канц  раб Математика Мкедонски јазик    
Среда Спорт и сп.акт. Спорт и сп.акт Право и др.уред. Претприем и  бизнис Претприем и  бизнис Англиски јазик Македонски јазик    
Четврток Историја Сметководство Сметководст Англиски јазик Администр право Македонски јазик    
Петок Математика Право и р.уред. Сметководство Аминист канц  раб        

                                                                                2 – 2                      класен       Дворчанец   Весна

              1 2 3 4 5 6 7 8
Понеделник Класен    час Бизнис Политика  на производ Математика Политика  на  производ Македонски јазик Историја  
Вторник Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава  
Среда Географија Географија Спорт Спорт Бизнис Македонски Трговија  
Четврток Математика Историја Трговија Македонски Англиски Англиски    
Петок Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава  

                                                                         2 – 3                      класен       Николоска  Емануела

              1 2 3 4 5 6 7 8
Понеделник Класен     час Државно   уредување Администра  право Бизнис Аминистрат канц  работ Аминистрат канц  работ Германски француски Германски француски
Вторник Аминистрат канц  раб аминистрат канц  раб Англиски јазик Македонски јазик Македонски јазик Стварно право    
Среда Државно   уредување Историја Математика Англиски јазик Бизнис      
Четврток   Математика Историја Бизнис Стварно право Администр  право Администр  право  
Петок Информатика Информатика Математика Спорт Спорт Македонски јазик    

                                                                             2 – 4                      класен       Димоска   Цветанка

              1 2 3 4 5 6 7 8
Понеделник Класен     час Внатрешна  трговија Бизнис Македонски јазик Математика Бизнис Германски јазик Германски јазик
Вторник Математика Англиски јазик Информатика Информатика Право и државно  уредување Бизнис Француски јазик  
Среда Статистика Право и државно уредување Историја Македонски јазик Англиски јазик Сметководство    
Четврток Историја   Спорт Спорт Внатрешна  трговија Внатрешна  трговија    
Петок Статистика Математика македонски Сметководство Сметководство Француски јазик    

                                                                          2 – 5                      класен       Ѓорѓиоска  Билјана

              1 2 3 4 5 6 7 8
Понеделник Класен     час Математика Македонски Спорт Спорт Внатрешна   трговија Германски јазик Германски јазик
Вторник Сметководство Сметководство Математика Англиски јазик Внатрешна   трговија Македонски Француски јазик  
Среда Историја Статистика Информатика Информатика Македонски јазик Бизнис Англиски јазик  
Четврток Право и државно уредување Бизнис Математика Историја Сметководство      
Петок   Статистика Право и државно уредување Бизнис Внатрешна трговија Француски јазик    

                                                                          2 – 6                      класен       Јорданоски  Илчо

              1 2 3 4 5 6 7 8
Понеделник Класен     час Бизнис Државно  уредување Германски јазик Внатрешна  трговија Математика Македонски јазик Македонски јазик
Вторник Англиски јазик Математика Сметководство Сметководство Бизнис Германски јазик Македонски јазик  
Среда   Информатика Статистика Историја Информатика Англиски јазик    
Четврток Сметководство Историја Бизнис Внатрешна  трговија        
Петок Спорт Спорт Статистика Право и др. Уред. Математика Внатрешна трговија