1  — 1                     класен      Димоска   Јасминка

  Пред  час 1 2 3 4 5 6 7
Понеделник     Класен   час Информатика Претприем и   бизнис Математика Спорт Спорт Македонски
Вторник     Германски Француски Деловна комуникација Право и државно уредување Математика Историја Граѓанско   образован  
Среда     деловна  комуникација Граѓанско  образование Претприем и бизнис Ликовна уметност Македонски Македонски  
Четврток Германски   Економска географија Економска географија Англиски Математика Бизнис Право и др. Уред.  
Петок     Француски Деловна комуникација Англиски јазик Историја Информатика Музичка култура  

                                                                                      1 – 2                      класен     Шарчевиќ    Лепа

  Пред  час 1 2 3 4 5 6 7
понеделник     Класен   час Политика на производ Ликовна уметност Историја Македонски јазик Англиски   Математика
вторник     Историја Математика Спорт Спорт Трговија Трговија Математика
среда     Англиски Ликовна уметност Македонски јазик Македонски јазик Трговија Биологија Биологија
четврток Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава
петок Бизнис и претприемн Бизнис и претприемниш Информатика Информатика Политика на производ    

                                                                                      1 – 3                      класен     Николоска  Б. Христина

  Пред  час 1 2 3 4 5 6 7
Понеделник     Класен    час Англиски Математика Претприм и бизнис Право и државно уредување Историја Ликовна уметност
Вторник     Француски Граѓанско образование Деловна комуникац Информатика Математика Историја Претприм и бизнис
Среда     Македонски Деловна комуникац Граѓанко образован Право   и држ уред Музичка култура Претприм и бизнис  
Четврток     Германски Македонски Математика Спорт Спорт    
Петок     Француски Германски Деловна комуникац Информатика Англиски Македонски  

                                                                                      1 – 4                      класен     Стевананџија  Тони

  Пред  час 1 2 3 4 5 6 7
Понеделник     Класен   час Спорт Спорт Математика Англиски Ликовна уметност  
Вторник     Германски Историја Граѓанско образование Математика Информати Претприм и бизнис Економска географија
Среда     Граѓанко образование Македонски Деловна комуникац Претприм и бизнис Право   и држ уредув Деловна комуникац  
Четврток Германски   Македонски Англиски Право   и држ уред Бизнис      
Петок     Математика Економска географија Историја Музичка уметност Македонски ј Информатика Деловна комуникација

                                                                                      1 – 5                      класен     Бунески   Гоце

  Пред  час 1 2 3 4 5 6 7
Понеделник претприм и бизнис класен  час ликовна уметност математика информатик информатик економска географија  
Вторник     француски претприм и бизнис претприм и бизнис историја граѓанко образов математика англиски
Среда     германски англиски македонски граѓанко образование деловна комуникац музичка култура деловна комуникац
Четврток македонски   Деловна комуник. спорт спорт Право и др.уред      
Петок     германски француски Математика Економска географија Македонски историја Право и државно утрдување  

                                                                                      1 – 6                      класен     Смоквоски   Жарко

  Пред  час 1 2 3 4 5 6 7
Понеделник     Класен   час Математика Информат Ликовна уметност Историја Македонски Економска географија
Вторник     Француски Македонски ј. Историја Граѓанско образование Математика Информатика Право и др.уред.
Среда     Германски Претприм и бизнис Англиски Деловна комуникац Граѓанко образов Право   и држ уред Музичка култура
Четврток Деловна комуникац Англиски Бизнис Бизнис        
Петок   Германски Француски Македонски Математика Географија Деловно комуницирање Спорт Спорт