3 – 1                      класен     Трајкоска   Наде

  Пред  час 1 2 3 4 5 6 7
Понеделник Англискии јазик   Француски Класен Деловно раб. Изборна Македонски Секретарско раб. Економија  избор.  
Вторник Германски француски Македонски ј Економија Деловно    работење Деловно   работење Економија Деловно комуницирање  
Среда         15.40 Македонски ј Деловно р. Деловно раб. Економија изб.
Четврток Англиски  ј.   Спорти сп.ак Спорт Деловна психологија Деловна прихологија Деловно ком.    
Петок Деловноп раб. Изб.   Англиски јазик Секретарско раб. Секретарско раб. Германски ј. Деловно комуницир Бизнис Бизнис
Среда 7.30 Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава        

                                                                                      3 – 2                      класен     Китаноска   Менка

  Пред  час 1 2 3 4 5 6 7
Понеделник   Класен   час Однесување  со потрошувач Англиски јазик Техника на продажба Македонски ј Математика за економисти  
Вторник   Спорт и сп.акт Спорт и сп.акт Математика за економисти Трговија Македонски јазик Англиски јазик Трговија
Среда   Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава
Четврток   Однесуање    со потрошувач Бизнис Бизнис техника на продажба Македонски јазик      
Петок     Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава

3 – 3                      класен     Миланоска    Весна

  Пред  час 1 2 3 4 5 6 7
Понеделник   Германски француски класен Англиски јазик Англиски јазик  изб Економија Приватно право Приватно право
Вторник Француски јазик       15.40 Економија Англиски јаз. Изб    
Среда Германски јазик Приватно право Приватно право Јавно  право  изб Јавно  право изборна Македонски Канцелариско раб.  
Четврток Јавно право Канцелариско работење Деловна психологија Англиски јазик Македонски Деловна психол. Спорт  
Петок     Македонски ј. Англиски јазик Бизнис Бизнис Спорт Јавно право  Јавно право
Вторник   8.10 Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава      

                                                                                   3 – 4                      класен     Ристеска   Пандора

  Пред  час 1 2 3 4 5 6 7 8
Понеделник   Француски јазик Класен Банкарско раб. Бизнис изборна Англиски Статистика Економија  изб Економија  изб
Вторник Француски јазик Германски јазик Банкарско раб сметководс сметководс Статистика Деловно комуниц Банкарски пресметки    
Среда   Спорт и сп.акт Спорт и сп.акт Македонски јазик Економија Банкарско   раб Банкарско   раб Бизнис   изб  
Четврток         Англиски јазик Банкарски пресметки Деловно работење комуницир    
Петок Македонски јазик Англиски ј. Економија Македонски Германски ј. Бизнис Бизнис Деловно комуницирање  
Четврток     8.10 Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава      

        3 – 5                      класен     Мирческа   Соња

  Пред  час 1 2 3 4 5 6 7 8
Понеделник   Француски Германски Класен Македонски јазик Англиски Математика за економи Деловно раб. Изб. Сметководство Сметководство
Вторник Француски јазик Статистика деловно   работење Македонски јазик Економска Географија Сметководство Сметководство    
Среда Германски јазик Деловно  изб Бизнис Спорт и сп.акт Спорт и сп.акт Економија изборна Економска географија Деловно раб.  
Четврток   Статистика Англиски Македонски Математика за економисти Економија Бизнис Економија изборна  
Петок       15.00 Англиски јазик Економија        
Петок   7.30 Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава        

                                                                             3 – 6                      класен     Ангелкоска   Маргарита

  Пред  час 1 2 3 4 5 6 7
Понеделник   Француски јазик     Сметководст     изб Класен час Англиски јазик
Вторник Француски јазик Деловно   работење Сметководство Сметководст Македонски јазик Економска географија Спорт Спорт
Среда Сметководст     изб Македонски јазик Македонски јазик Економија Деловно работење Економска географија Бизнис  
Четврток Статистика Англиски јазик Германски јазик Статистика Сметководство Сметководство Математика за  економ   Математика за економисти
Петок Германски јазик Бизнис Економија изборна Економија изборна Англиски јазик Економија    
Понеделник   7.30 Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава