4 – 1                      класен       Наумческа   Анета

              1 2 3 4 5 6 7 8
Понеделник Спорт Спорт Бизнис Граѓанско образование Класен  час Германски Француски Секретарс работење Деловно работење
Вторник Економија Македонски јазик Деловно работење Деловно работење Економија изборна Организација    
Среда Француски германски Економија изб Деловно   работењ изб Организација Секретарско раб Секретарско раб    
Четврток Бизнис Економија Македонски јазик Секретарско раб. Англиски јазик Англиски јазик Деловно Работење изборна  
Петок Македонски јазик Граѓанско образование Англиски јазик          
петок 13.30 Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава        

                                                             4 – 3                      класен       Трајческа В   Цеца

              1 2 3 4 5 6 7 8
Понеделник Класен   час Македонски јазик Огранизација Приватно право Приватно право Германски француски Приватно право  
Вторник Јавно  право изб Економија Спорт Спорт Македонски Јавно  право Канцелари работење  
Среда Француски Фермански Англиски јазик Организација Канцелариско работење        
Четврток Македонски јазик Граѓанско образование Бизнис Приватно право Приватно право  изб Економија Јавно право изборна  
Петок Јавно право Бизнис Приватно право изборна Граѓанско образование Англиски јазик Англиски јазик    
Среда 13.30 Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава        

                                                               4 – 4                      класен       Милошеска  Светлана

              1 2 3 4 5 6 7 8
Понеделник Класен    час Економија Банкарско работење Бизнис Банкарско Работ.  изб Германски Француски Бизнис   изб Англиски јазик
Вторник Спорт Спорт Македонски јазик Економија Англиски јазик Банкарско работење Организација  
Среда Француски Германски Организација Сметководство Сметководство Банкарско работ Банкарско Работ.  изб    
Четврток Бизнис   изб Банкарско работ Граѓанско образование Македонски јазик        
Петок   Македонски јазик Граѓанско образование Бизнис Банкарски пресметки Банкарски пресметки Англиски јазик  
Четврток 13.30 Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава        

                                                          4 – 5                      класен       Тошеска   Гордана

              1 2 3 4 5 6 7 8
Понеделник Класен   час Бизнис Граѓанско образование Економија изборна Француски Маркетинг Англиски јазик  
Вторник Англискли јазик Менаџмент Економија Математика за ек.        
Среда Македонски Математика  за економи Економија Деловно работ  изб Англиски јазик Деловно работење Маркетинг  
Четврток Спорт Спорт Деловно работење Граѓанско образование Економија изборна Деловно раб.изб Менаџмент  
Петок   Организација Организација Македонски Македонски Бизнис Француски јазик  
Вторник 13.30 Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава        

                                                       4 – 6                      класен       Николоска  Анета

              1 2 3 4 5 6 7 8
Понеделник Класен  час Деловно работење Маркетинг Англиски јазик Англиски јазик      
Вторник Менаџмент Англиски Англиски јазик Македонски јазик Сметков  изб Спорт Спорт  
Среда Математика за економис Македонски  Македонски Англиски јазик Економија Маркетинг Деловно работење  
Четврток Граѓанско образование Бизнис Економија Германски Германски      
Петок Граѓанско образование Менаџмент Бизнис Математика за економисти Организација Организација Сметководство изб.  
Понеделник 13.30 Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава