1  — 1                     класен      Димоска   Јасминка

  1 2 3 4 5 6 7 8
Понеделник Класен   час Информатика Претприем и   бизнис Математика Ликовна уметност Македонски јазик Економска географија Економска географија
Вторник Математика Право и државно уредување Граѓанско обр. Англиски јазик Историја Француски германски Француски германски  
Среда Музичка култура Граѓанско образование Информатика Право и др.у македонски македонски    
Четврток Деловна комуникација Деловна ком. Англиски Математика Бизнис Историја    
Петок Спорт Спорт Бизнис Деловна комун.        

                                                                                      1 – 2                      класен     Шарчевиќ    Лепа

  1 2 3 4 5 6 7 8
Понеделник класен  час Политика  на производ Информатика Англиски јазик Математика Ликовна у. Македонски јазик Бизнис и претприемни.
Вторник Политика на производ математика Спорт Спорт Математика Трговија Трговија  
Среда Ликовна уметност Информатика Македонски Македонски Трговија      
Четврток Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава Практична настава
Петок Историја Историја Биологија Биологија Англиски Бизнис и пр.    

                                                                                      1 – 3                      класен     Николоска  Б. Христина

  1 2 3 4 5 6 7
Понеделник Класен    час Англиски Ликовна уметност Информатика Информатика Математика  
Вторник Граѓанско Англиски Математика Историја Право Француски ј. Француски ј.
Среда Право Музичка у. Граѓанско образован Спорт Спорт Претприм и бизнис  
Четврток Македонски Македонски Деловна комуникација Математика Германски    
Петок Бизнис Бизнис Историја Македонски Деловна комуник. Германски  

                                                                                      1 – 4                      класен     Стевананџија  Тони

  1 2 3 4 5 6 7
Понеделник Класен   час Спорт Спорт Математика Економска географија Право  
Вторник Историја Граѓанско Бизнис Економска географија Информатика Германски ј. Германски ј.
Среда Информатика Ликовна у. Право Бизнис Граѓанско    
Четврток Англиски ј. Деловна ком. Математика Историја Македонски Бизнис  
Петок Деловна ком. Деловна ком. Математика Англиски Македонски Македонски Музичка култура

                                                                                      1 – 5                      класен     Бунески   Гоце

  1 2 3 4 5 6 7
Понеделник Класен   час Бизнис математика Ликовна у. Право Англиски Економска географија
Вторник Англиски Историја Право Граѓанско Економска географија Француски Француски
Среда Спорт Спорт Музичка у. Граѓанко образование Информатика Информатика  
Четврток Деловна ком. Математика Македонски Македонски Бизнис Бизнис Германски
Петок   Математика Македонски Историја Деловна ком. Деловна ком. Германски

                                                                                      1 – 6                      класен     Смоквоски   Жарко

  1 2 3 4 5 6 7
Понеделник Класен   час Математика Македонски Спорт Спорт Економска географија  
Вторник Право Бизнис Историја Информатика Граѓанско Француски Француски
Среда Граѓанско Право Ликовна у. Информатика Бизнис Македонски  
Четврток Математика Англиски Деловна ком. Бизнис Историја Македонски Германски
Петок Математика Економска географија Деловна ком. Деловна ком. Музичка у Англиски Германски